30, మే 2011, సోమవారం

దేవుడి అంగడి


దేవుడి అంగడి కి  - మనం రోజూ వెడుతుంటాము. 

దేవుడి అంగడి మొబైల్ షాప్ లాంటిది. మీరు అనుకోగానే - మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది. 
దేవుడి అంగడిలో చాలా వున్నాయి.

చాలా వస్తువులు,  యిప్పుడు తీసుకెళ్ళి తరువాత , తీరికగా, యివ్వాల్సిన మూల్యం చెల్లించవచ్చు.

జీవితంలో వొక సారి (సాధారణంగా వొక్క సారే)  - వొక భార్యనో , భర్తనో కొనుక్కోవచ్చు.  దీనికి - మూల్యం దేవుడికి చెల్లిం చక్కర్లేదు. కొనుక్కున్న భార్యకో, భర్తకో, మీరే తప్పక చెల్లిస్తారు.

ఈ వొక్క వస్తువు (భార్య లేదా భర్త) కు మాత్రం - మీరు వొకటి కొనుక్కుంటే - మరో వొకటో , రెండో అదనపు వస్తువులు (పిల్లల రూపంలో ) - దేవుడే మీకు  ఇస్తాడు. వాటికీ - మీరు మూల్యం దేవుడికి  చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు. ఆ పిల్లలకే మీరు చెల్లిస్తారు.

దేవుడి షాపు లో సంతోషం వుంది. అది అడిగారనుకోండి. దేవుడు మీలో నుండే తీసి, మీకే యిస్తాడు. 
దుహ్ఖం - మీకెంత కావాలంటే అంత మీరు కొనుకోవచ్చు.   అది ఫ్రీ. దానికి మూల్యం అదే.

మీరు ఏది తీసుకున్నా - దానితో బాటు - ఫ్రీ గా వచ్చే వస్తువులు చాలా వున్నాయి - దేవుడి అంగడిలో.

సంతోషం తీసుకుం టే ఆరోగ్యం వస్తుంది. 

దుహ్ఖం తీసుకుంటే రోగం వస్తుంది.

భార్య / భర్త సరిగ్గా ఎంపిక చెసుకుం టే - మీరూ వారికి సరిగ్గా వుం టే - మీకు - మహా సంతోషం , మహా ఆరోగ్యం  వస్తుంది.

సరిగ్గా ఎంపిక చేయకుంటే - లేదా, మీరు వారికి సరిగ్గా లేకుంటే - మీకు సకల దుహ్ఖ  , రోగ ప్రాప్తి రస్తు!!

పని - తీసుకుంటే -  వృద్ధి వస్తుంది. 
సోమరితనం తీసుకుంటే - కష్టాలు, దుహ్ఖాలు  , రోగాలు, తిట్లు - అన్నీ వస్తాయి.

బుద్ధి తీసుకుం టే - ఆనందం వస్తుంది. ఆత్రం తీసుకుంటే - కష్టం వస్తుంది.

భయం తీసుకుంటే - శత్రువులు, రోగాలు ;

ధైర్యం తీసుకుంటే - మిత్రులు, సుఖాలు 
  
కామం తీసుకుంటే - అపఖ్యాతి

క్రోధం తీసుకుంటే - శత్రువులు, అపఖ్యాతి, రోగాలు - లాంటివి చాలా, చాలా, 
లోభం తీసుకుంటే  - డబ్భున్నా - అనుభవించలేని - దురదృష్టం 
మోహం తీసుకుంటే - బుద్ధి నాశనం

మదం తీసుకుంటే - వొంటరితనం, ఎప్పుడూ సంతోషం    లేని తనం 
మాత్సర్యం తీసుకుంటే - శత్రువులు 

ప్రేమ తీసుకుంటే  - దేవుడే అదనపు వస్తువు గా మనతో వచ్చేస్తాడు.

ఆదరణ , వాత్సల్యము  తీసుకుంటే - మనుషులంతా- మన తోనే 

చెట్లు తీసుకుంటే - ఆక్సిజను, పండ్లు, పూలు ఆరోగ్యము...

యిలా - ఎన్నో, ఎన్నెన్నో..

దేవుడి  అంగడిలో - 

ఆకాశపు అందం ఫ్రీ. ఇంద్ర ధనుస్సు రంగుల  అద్భుతం ఫ్రీ. సముద్రము అలలు ఫ్రీ.

నదీ తీరాలు ఫ్రీ. చెట్లలో పూలు ఫ్రీ. 

సంతోషం ఫ్రీ. ఆనందం ఫ్రీ. అవి చూడగలిగే మనస్సు ఫ్రీ. 

మీరు ఫ్రీగా వుంటే.  .  .  .  .  . 

= మీ

వుప్పలధడియం విజయమోహన్ 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి