1, మే 2011, ఆదివారం

పెద్ద గీత చిన్నదెలా అవుతుంది = పిచ్చి కి మరో రూపం ఏమిటో తెలుసుకోండి
మీరు క్రొత్త స్కూటరు కొన్నారు. ఎలాగోలా డ్రైవు చెసుకుంటూ యింటికొచ్చారు.  మీరు, మీ ఆవిడ (మీ వారు), మీ పిల్లలు సంతోషం లో మునిగి, తేలుతున్నారు.

మీరు స్వీట్లు కొన్నారు. మీరందరూ తిన్నారు. ఆ స్కూటరులో,  ఎప్పుడెప్పుడు, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో అన్నీ, నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ రోజు మంచి రోజు. భలే మంచి రోజు. మరిచిపోలేని రోజు. కుటుంబమంతా , చాలా, చాలా  సంతోషములో    మునిగి ఉన్న  రోజు.

మీరు - పక్కింటాయనతో  కూడా  ఈ శుభ వార్త  చెప్పాలనుకున్నారు. మీరు, మీ ఆవిడ - పక్కిం టికి బయలు దేరారు. 

వీధిలో, వో కొత్త కారు నిలబడి వుంది.  కారు ప్రక్కన  పక్కింటాయన నిలబడి వున్నారు.  లోపల ఎవరో, కూర్చొని వున్నారు.

మీరు, మీ శుభ వార్త చెప్పారాయనకు.

చాలా సం తోషమండి -అన్నారాయన.

"ఈ కారు చూసారా? ఈ రోజే కొన్నానండి. దాదాపు నాలుగు లక్షలు అయ్యింది. ఏదో లెండి. ఈ స్కూటర్లలో పోవడం ఈ మధ్య చాలా రిస్కుతో కూడిన వ్యవహారం గా మారిపోయింది, నా లాంటి వాళ్ళకి....
నా వల్ల అస్సలు కావడం లేదండి.  అందుకనే - కారు కొన్నానండి.  మీరు నాకంటే, నాలుగేళ్ళు చిన్న వాళ్ళు  గనుక స్కూటర్లలో -పోగలరు. ...మీ స్కూటరు - బాగుందండి.కంగ్రాచులేషన్స్! " - అన్నారాయన  మామూలుగానే.

మీ - పెద్ద గీత - చిన్న గీత అయిపోయింది.

మీ సంతోషం - ఆవిరై పోయింది.

మీలో - మీ ఆవిడలో - అశాంతి, ఆ వేదన, వెలితి, మరేవేవో -  భావనలు వున్నాయి, యిప్పుడు.

కాని - క్రొత్త స్కూటరు తాలూకు సంతోషం మాత్రం లేదు.

మీ - పెద్ద గీత - చిన్న గీత ఎలా అయిపోయింది?

పోల్చి చూసుకుంటే  - పిచ్చి పట్టిందట.

మీ  పెద్ద గీతలు, చిన్న గీతలవడం - చిన్న గీతలు పెద్ద గీతలవడం - మీ  భాగ్య రేఖ పైన 25 శాతం, పక్క వారి, భాగ్య రేఖ పైన 75 శాతం ఆధార పడి వుం టుంది - మీ పోల్చి చూసుకునే మనస్తత్వము మారనంత వరకూ.. 

మీ స్కూటరు ఎక్కడికీ పోలేదు. మీ దగ్గిరే వుంది. ప్రక్కనింటి వారి కారు వారి దగ్గిరే వుంది.

మీ ఆనందం  ఎక్కడికీ పోవాల్సిన పని లేదు.

అయినా - నూటికి ఎనభై శాతం మనుషుల విషయంలో - వారి ఆనందం బాగా తగ్గి పోవడము గానీ, పూర్తిగా యిగిరి పోవడము గానీ, దేవుడు తమకు  చాలా అన్యాయం చేసినట్టు  క్రుంగిపోవడము గాని -  జరగడము మనము చూస్తూనే ఉన్నాము.

మీ కొడుక్కో, కూతురికో, 92 శాతము  మార్కులు వస్తే మీకు  సంతోషం. 

కాని పక్క వారి కొడుక్కో, కూతురికో, 96 శాతం వస్తే - మీ సంతోషం కనిపించ కుండా పొతోంది.

జీవితం లో  ప్రతి చిన్న, పెద్ద విషయాల్లో ,    ప్రక్క వాళ్ళతో పోల్చుకునే వారు చాలా మంది వున్నారు. వారిని జాగ్రత్త గా గమనించండి.

కొద్దో, గొప్పో నిరాశా భావం కలగడం నుండీ, మనిషి  డిప్రెషన్లోకి  జారిపోవడం వరకు - రక రకాలుగా మనుషులు - స్పందించడం  మనం చూడొచ్చు.

అందుకనే అంటారు -  పోల్చి చూసుకుంటే  - పిచ్చి పట్టిందని.

మన గీతల్ని, అనవసరంగా- చిన్న గీతలు చేసుకుని  బాధ పడటం మనలో చాలామందికి, బాగా అలవాటై పొయింది.

చిన్న వాడితో పోల్చుకుని - సంతోష పడటమూ తప్పు. పెద్ద వాడితో పోల్చుకుని అసూయ పడటమూ తప్పు.

ఏ స్థాయి వారికైనా - దేవుడు - యివ్వడమూ, తీసుకోవడమూ చేస్తూనే వుంటాడు.

మీకూ అంతే.

కానీ  మీ   సంతోషము  - మనసులో ఎల్లప్పుడూ వుండాలి.

పెద్ద  గీతలు చిన్నవి గానో, చిన్న గీతలు పెద్దవి గానో - చేయకండి

మీ గీతలు, ఎలా వున్నా మీరు సంతోషము గా వుండవచ్చు. 

మీకు తెలుసా - సంతోషంగా వుండటానికి   - కారణమే అక్కర్లేదు.

సంతోషంగా వుండటము  - మీ నైజం - మీ జన్మ హక్కు.

పోల్చి చూస్తేనే -పిచ్చి పడుతుంది.

కాబట్టి - ఈ గుణానికి దూరంగా - సంతోషంగా -వుండండి.

= మీ

వుప్పలధడియం విజయమోహన్

(తెనాలి రామకృష్ణుడు - వొక గీతను - దాన్ని తాకకుండా - ఎలా చిన్నది చేసాడో - (దాని ప్రక్క మరో పెద్ద గీత గీచి) - ఆ కథ మీకు తెలిసే వుంటుంది.)  

2 వ్యాఖ్యలు: