29, ఏప్రిల్ 2011, శుక్రవారం

నల్ల చుక్క పెద్ద దెలా అయ్యింది? =తెల, తెల్లటి గోడ మీద  - అతి చిన్న,... నల, నల్లటి ...., నక్షత్రము లాంటి  చుక్క- కనిపిస్తూ వుంది.

నల్ల చుక్క చాలా చిన్నది.

మరి, నల్ల చుక్క పెద్ద దెలా అయ్యింది?

తెల, తెల్లటి గోడ మీద  వెయ్యిలో వొక వంతు కూడా లేని , లక్ష లో వొక వంతు కూడా లేని -

నల్ల చుక్క పెద్ద దెలా అయ్యింది?


దాన్ని, కొంత మంది , కన్నుల్లో, వత్తులు వేసుకుని మరీ చూసారు.

చిన్నటి చుక్క పెద్దదయింది .  .  .  .    వారి కంటి చూపులో!

సహజమే అది. 

తెల్లటి గోడ మీద  నల్ల చుక్క వుంటే, చాలా మంది అలవాటు - తెల్ల గోడను చూడలేరు.

నల్లచుక్కను మాత్రమే చూస్తారు, చూడ గలరు.

అందులో కొందరు - భూతద్దం వేసుకుని మరీ చూస్తారు.

తెల్ల గోడను భూతద్దం వేసుకుని ఎవరయినా చూస్తారా? లేదు.

నల్ల చుక్కను మాత్రమే భూతద్దం వేసుకుని చూస్తారు.

అది పెద్దదియితే - అందులో మరీ చిన్న, నల్ల, నల్ల  చుక్కలు ఎన్నో  వుంటాయి గదా. 

చిన్న నల్ల చుక్క - వేలకొద్దీ - మరీ చిన్న,  నల్ల చుక్కల సముదాయమే గదా.

మీ - భూతద్దం శక్తి - ఎంత ఎక్కువయితే - మీ కం టికి , అన్ని "పెద్ద" ,చిన్న, నల్ల చుక్కలు - 

మీ తెల్ల గోడ పై నున్న చిన్న నల్ల చుక్క లో కనిపిస్తాయి.

మీ  భూతద్దం శక్తి పెర్రిగే కొద్దీ - చిన్న నల్ల చుక్క  ఆకాశమంతగా  మీ కళ్ళకు కనుపిస్తుంది.

అందులో, వేల కొద్దీ, "పెద్ద" నల్ల చుక్కలు మీకు కనిపిస్తాయి. 

యిప్పుడు - తెల్ల గోడ మీకు కనిపించదు.

మీ ప్రపంచం - యిప్పుడు  నల్ల చుక్కల ప్రపంచం.


తెల్ల గోడ మీది చిన్న నల్ల మచ్చ -

యింతింతై, వటుడింతై - మీ ప్రపంచాన్నంతా - యిప్పుడు పరిపాలిస్తూ    వుంది.

-మంచి వారిలో - చెడ్డను వెదికే వారికి యిలాగే అవుతుంది. 

వారెంత మంచి వారైనా , వారిలో, వీరికి మాత్రం , చెడ్డ మాత్రమే కనిపిస్తుంది.

చెడును భూతద్దం లో చూస్తే అంతే మరి.

తెల్ల గోడనూ చూడండి. నల్ల మచ్చనూ చూడండి.

నల్ల మచ్చ, తెల్ల గోడ లో, లక్షలో, వొక వంతు మాత్రమే వుందన్న నిజాన్ని గుర్తించండి.

నల్ల మచ్చలో ఉన్న నిజం యింత చిన్నది. దాన్నే - భూతద్దంలో చూసారంటే - 

అదే సర్వ ప్రపంచంగా కనిపిస్తుంది.

 వొక ఆంగ్ల కవి అంటారు -

ప్రేమ వున్న చోట,  నల్ల చుక్క కూడా , మహా అందంగా కనిపిస్తుందట.

A pimple looks like a Dimple – where love Rules.

సరే.  మన తెలుగు కవులేమన్నారు?

తప్పులెన్ను వారు, తమ తప్పులెరుగరు...అన్నారు.

గురివింద గింజకు తన క్రింద నున్న నలుపు కనిపించదట.

మరి క్రీస్తు అన్నారు.  - తప్పేచేయని వాడు - మొదటి రాయి వేయండని.

అదండీ కథ.

=మీ
వుప్పలధడియం విజయమోహన్

1 వ్యాఖ్య: