16, ఏప్రిల్ 2011, శనివారం

ఎన్నో ముఖ్య విషయాలలో ఎంపిక మీదే! = మీ ఇల్లు నందన వనం కావడమో, చప్పగా వుండడమో - మీ ఎంపికే.


జీవితం లో చాలా విషయాలలో మనకు  ఎంపిక సామర్థ్యము యివ్వ బడ లేదు.
నిజమే.

మీ  పుట్టుక విషయములో  - మీ పాత్ర ఏమీ లేదు. ఏవేవో జరుగుతాయి. మీరు పుడతారు.

అంతే.

మీ అభిప్రాయాల్ని అడిగే వారెవరూ లేరప్పుడు. 

మీకు పుట్టే వారి విషయం లోను - మీకు పెద్దగా ఎంపిక లేదు. 

ఎంపికుంటే - మీ కొడుకో, కూతురో - ఎలా వుం డాలనుకుంటున్నారో  -  అలా మీరు పుట్టించే వారు కారా?

మీరనుకుంటున్నట్టు - వాళ్ళు పెరగడమూ లేదు. చదవడమూ లేదు. 

మీ మనసులో - ఎన్నో రకాల అసంతృప్తి. 

చాలా విషయాల్లో - మీకు   ఎంపిక సామర్థ్యము లేదు.   ఆ అధికారము మీకు యివ్వ బడ లేదు.

కానీ-

ఎన్నో ముఖ్య విషయాలలో మీకు ఎంపిక వుంధి.
ఈ క్షణంలో సంతోషంగా ఉండాలా? ఆ ఎంపిక మీదే!
ఈ క్షణంలో ప్రతి వొక్కరి తోనూ స్నేహంగా ఉండాలనుకోవడం - అధి  మీరు ఎన్నుకోవాల్సిందే!


 ఈ క్షణంలో - మీరేం మాట్లాడాలో -  అధి కూడా మీరు ఎన్నుకోవాల్సిందే!


మీ భార్య తోనో, భర్త తోనో - ప్రేమ పూర్వకం గా రెండు మాటలు మాట్లాడాలని ఎవరు అనుకోవాలి?

మీరే!  ఆ ఎంపిక మీదే!

అదే ఎంపిక - వారూ చేసుకుంటే -   మీ యింట్లో - ఆనందం - వెల్లి విరియదా!


మీరు వారి కేం చేస్తారో - ఏమేం చేస్తారో - అది మీ ఎంపిక - వారు దానికెలా ప్రతి స్పందిస్తారో -  అది వారి ఎన్నిక.

అదే విధంగా -వారు మీకేం చేస్తారో,  ఏమేం చేస్తారో - అది వారి ఎంపిక - మీరు   దానికెలా ప్రతి స్పందిస్తారో -  అది మీ  ఎన్నిక.

మీ ఇల్లు నందన వనం కావడమో, చప్పగా వుండడమో,  నరకంగా మారడమో - మీ (యిద్దరి) ఎంపికే.


= మీ


వుప్పలధడియం విజయమోహన్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి