16, ఏప్రిల్ 2011, శనివారం

NAA MAATA NENU VINAALI (TELUGU) = MY ADVICE, I MUST LISTEN

మన మాట అందరూ వినడం లేదు.
నిజమే.
కాని, మనమూ వాళ్ళందరి మాట వినడం లేదు కదా!
లోకం అలాగే వుంటుంది.
ఎవరి మాట వారిదే.
ఎవరి గోల వారిదే.
కాక పోతే, వచ్చిన చిక్కల్లా - నా మాట నేనే వినడం లేదు.
నాకు కావలిసిన్దేదో నాకే తెలీదు.
నేను బాగా చదివితే బాగు పడతాను.
నేను మంచి ఆహారం మాత్రమే తింటే ఆరోగ్యముగా వుంటాను.
కోపాలు, తాపాలు లేకుండా వుంటే సంతోషముగా వుంటాను.
కానీ, అలా వుండటం లేదు?
ఎందుకు?
ఎందుకు, నా మాట నేనే వినడం లేదు?
నేను ఒక్కరు కాదు.
నాలో వొద్దనే వాడొకడు; కావాలనే వాడు ఇంకొకడు వున్నారు.
వొద్దో,కావాలో తెలీని మహానుభావుడు యింకోకడున్నాడు.

ఎవడు నేను?
నేను ఎవడో తెలుసుకుంటే ఈ సమస్య సమసి పోతుంది.

మీ = 
వుప్పలధడియం విజయమోహన్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి