4, మార్చి 2011, శుక్రవారం

మీ జీవితం, మీ సంతోషం - మీ అలవాట్లలోనే వుంది. = HABITS = THEIR EFFECT = TELUGU

మనమూ  -   మన అలవాట్లు


మన అలవాట్లు మనల్ని ఎలా శాసిస్తాయో మనం గమనిస్తున్నామా?

అలవాట్లు మంచివైనా , చెడ్డవైనా మన జీవితాల పైన వాటి అధికారం, వాటి  శాసనం  చెలాయిస్తాయి.

ఉదయం లేచి ప్రార్థన చేయడం మీకు అలవాటు అనుకోండి. అది మంచి అలవాటే అయినా, దానికి కూడా మీరు లోబడి, ఆ అలవాటు ప్రకారమే మీరు నడుచుకునే లాగా చేస్తుంది.

ఫలితం మంచిదే. జీవితంలో - మిమ్మల్ని - ముందుకు తీసుకు వెళ్ళుతుంది. అయినా - ఆ అలవాటుకు, మీరు లోబడి ఉన్నారన్న విషయం మరిచి పోలేం. అవునా. మీ అలవాట్లు మిమ్మల్ని, రకరకాలుగా - శాసించుతాయి. 

మరి పొగ త్రాగడం, గంజాయి పీల్చడం, డ్రగ్స్ వంటివి, మిమ్మల్ని తమకు బానిస చేసుకోవడం మాత్రం కాకుండా, మీ జీవితాన్ని పీల్చి, పిప్పి చేసి మిమ్మల్ని అధః పాతాళానికి నొక్కి పడవేస్తాయి.

చెడు అలవాట్ల వరకు - మీరు మొదటిసారి,  ప్రతి సారి -  'నో'  అనే చెప్పాలి.
మీ స్నేహితుడు చెప్పాడనో, మీ పై అధికారి చెప్పాడనో,  ఒక్క సారి చెడు అలవాటుకు గురి అయ్యారంటే - చెడు పదార్ధం తీసుకున్నారంటే , మీ జీవితాన్ని, మీరే చెడుపుకున్నట్టే.

మీ మంఛి స్నేహితుడు కూడా మీకొక మంఛి అలవాటే.

మీ చెడు స్నేహితుడు కూడా మీకొక చెడు అలవాటే.

మీకు తెలుసా - చెడు అలవాటు చేసుకోవడానికి - వొక్క క్షణం చాలు.

కానీ - మం ఛి అలవాటు చేసుకోవడానికి - కనీసం మండలం  (45 నుండి 48 ) రోజులు పడుతుంది.

మంచి స్నేహితుడు మీకుంటే- ఎటువం టి కారణం కోసమైనా - విడవకండి.

అదే విధం గా చెడ్డ వాని స్నేహితం ఏ కారణం కోసమూ  చేయకండి.

మంచి అలవాటు - ఎటువం టి కారణం కోసమైనా - విడవకండి.

ఎటువం టి కారణం కోసమైనా -  చెడు అలవాటు - చేసుకోకండి.

కోపంగా వుండటం వొక అలవాటు.  అసూయ వొక అలవాటు. ద్వేషం వొక అలవాటు.

కామం వొక అలవాటు. లోభము వొక అలవాటు..

మీరు బాగా గమనింఛాలి.  ఈ అలవాట్లు మిమ్మల్ని - మీ సంతోషాన్ని -  తినేసే రాక్షసులు.

అలాగే - మంచిగా మాట్లాడడం  వొక అలవాటు. సహాయం చేయడం వొక అలవాటు.

సం తోషంగా వుండటం వొక అలవాటు.

మీ అలవాట్లేమిటో - చూసుకోండి.

వొక  మండలం పాటు - జాగ్రత్తగా చూసుకుం టే - ఎటువంటి, మంఛి అలవాటు నైనా సాధించ వచ్చు.

మీ జీవితం,  మీ సంతోషం - మీ అలవాట్లలోనే వుంది. 


= మీ

వుప్పలధడియం విజయమోహన్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి